Sale and Marketing

นโยบายการขายและการตลาดของบริษัทมุ่งพัฒนาการเป็นคู่ค้ากับลูกค้ามากกว่าเพียงแค่การขายเท่านั้น บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบ
"Total System Sales and Marketing Concept" เพื่อช่วยเหลือคู่ค้าดังนี้

1. การให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการแก้ปัญหา

บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคู่ค้าในการแก้ปัญหาทางเทคนิคทุกชนิด

2. การฝึกอบรม

บริษัทสามารถที่จะให้การฝึกอบรมแก่คู่ค้าทั้งในและนอกสถานที่ในทุกๆ เรื่อง

3. การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคู่ค้าในการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

4. การบริการด้านการตลาด

บริษัทสามารถให้คำแนะนำและปรึกษาทางด้านการตลาดแก่คู่ค้าในทุกรูปแบบ