การสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีภายในองค์กร คือสิ่งสำคัญที่สวอนของเราต้องการให้พนักงานทุกท่าน 

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับความเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม เสมือนเป็นเจ้าของกิจการ ส่งเสริมสนับสนุน

การพัฒนาเพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ตลอดจนการดูแลชุมชนด้วยจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อสังคม เราเชื่อว่าการดูแลพนักงานไปพร้อมๆกับชุมชนคือการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อยกระดับความรู้ และทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงานทั้ง Hard skill และ Soft skill ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการยอมรับ

และส่งเสริมการส่งพนักงานช่างฝีมือเพื่อสอบรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ารดูแลด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจเพิ่มเติมเฉพาะด้านสำหรับตำแหน่งงานที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่น ตรวจการได้ยิน สายตา เป็นต้น รวมไปถึงการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพื้นที่การทำงาน และให้ความรู้สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงอันตรายในพื้นที่และสภาพการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้รับความมั่นใจ ว่าผู้ที่ปฏิบัติงานได้จะต้องได้รับการฝึกอบรมพิเศษก่อนปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อมการทำงาน

สนับสนุนในเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อให้พนักงานได้ทำอย่างมีความสุข ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นตัวกำหนด ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อของคนในองค์กร นำไปสู่การประพฤติ ปฏิบัติ ดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงส่งผล อย่างมากต่อบุคลากร โดยเรามุ่งมั่นที่จะผลักดันวัฒนธรรมไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผ่านการขับเคลื่อนของทุกคนในองค์กร อีกทั้งเรายังให้ความสำคัญในเรื่องการเคารพตามหลักสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามมาตรฐานกฏหมายแรง เช่น นโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล, สิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับโดยชอบธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุน ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง และทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ประโยชน์อีกด้านที่ธุรกิจได้รับจากการจัดกิจกรรม CSR ต่าง ๆ คือ การสร้างทีมและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) โดยเฉพาะกิจกรรมที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและออกไปทำกิจกรรมด้วยกัน

Contact us : 

171 Moo 17 Bangna-Trad Road, Bangsaothong,
Bangsaothong District, Samutprakan, 10570, Thailand.

Tel : + (66) 2-705 3051

Fax: + (66) 2-315 1094

Email : sales_mkt@swan.co.th
             marketing@swan.co.th
             metalcan_info@swan.co.th

SWAN Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.