นโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

        

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร จริยธรรมธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อส่งมอบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการดูแลสนับสนุน

ช่วยเหลือสังคม เราพร้อมที่สร้างคุณค่าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

สิ่งแวดล้อม

 

เพื่อให้ระบบการจัดการด้านพลังงานภายในบริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมอนุรักษ์ด้านพลังงาน ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นให้มีแนวทางปฏิบัติ เพื่อใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการประหยัดพลังงาน และการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

 

สังคม

 

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของกระบวนการดำเนินงาน, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เป็นเลิศ อีกทั้งการดูแลในเรื่องสวัสดิการ ความปลอดภัย และการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรคือกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราพร้อมที่สร้างคุณค่า นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน 

 

บรรษัทภิบาล

 บริษัท ฯ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส รวมไปถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของธุรกิจทั้งหมด โดยเรามีการกำหนดในวัฒนธรรมองค์กร กฎ ระเบียบ การเปิดเผยนโยบายและขั้นตอนอย่างตรงไปตรงมา โดยทุกขั้นตอนการดำเนินงานต้องโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 

 

YOUR PARTNER IN PACKAGING SOLUTION

Contact us : 

171 Moo 17 Bangna-Trad Road, Bangsaothong,
Bangsaothong District, Samutprakan, 10570, Thailand.

Tel : + (66) 2-705 3051

Fax: + (66) 2-315 1094

Email : sales_mkt@swan.co.th
             marketing@swan.co.th
             metalcan_info@swan.co.th

SWAN Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.